Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 1
 Dili  Ili
1  T.X.Fətəliyev M.Ş.Hacırəhimova Elektron elm: beynəlxalq qurumlar, təşəbbüslər və hüquqi baza aze 2010
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 80
 Dili  Ili
1  M.S.Hajirahimova R.M.Ismayilov Conceptual model of intellectualization of national information system  eng 2023
2  M.S.Hajirahimova Formation of the intellectual potential of the country eng 2023
3  М.Ш.Гаджирагимова А.С.Алиева Анализ проблемы миграции интеллектуальных человеческих ресурсов в Азербайджане rus 2023
4  M.S.Hajirahimova M.I.Ismayilova Оценка интеллектуального потенциала eng 2023
5  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva Divorce prediction using ARIMA model eng 2022
6  M.Ş.Hacırəhimova R.M.Ismayılov “Elmi-Kadrlar” Milli Informasiya Sisteminin Konseptual Əsaslari aze 2022
7  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Intellektual Potensialin Qiymətləndirilməsi Indikatorlari aze 2022
8  M.Ş.Hacırəhimova İntellektual potensialın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji aspektləri aze 2022
9  M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva İntellektual insan resurslarinin miqrasiya problemləri: “beyin axini”nin milli təhlükəsizliyə təsiri aze 2022
10  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva Using machine learning to estimate the effect of vaccination process on COVID-19 cases and deaths in Azerbaijan eng 2021
11  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva Forecasting the COVID-19 confirmed cases and deaths in Azerbaijan using Prophet  eng 2021
12  М.Ш.Гаджирагимова М.И.Исмаилова Анализ тональности твиттер данных на основе машинного обучения rus 2021
13  M.S.Hajirahimova Big Data analytics for digital demography eng 2021
14  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva Demographic researchers with digital data: opportunites and challenges  eng 2021
15  М.Ш.Гаджирагимова М.И.Исмаилова Общий подход к анализу тональности текстов rus 2021
16  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Maşın təlimi metodları əsasında mətn məlumatlarının sentiment analizi  aze 2021
17  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva A survey on deep learning in big data analytics eng 2020
18  М.Ш.Гаджирагимова А.С.Алиева Dərin təlimin riyazi əsasları haqqında  rus 2020
19  Y.N.Imamverdiyev M.Ş.Hacırəhimova Maşın təlimi metodlarının karotaj verilənlərinə tətbiqi haqqında aze 2020
20  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova A Deep Learning Method for Sentiment Classification  eng 2019
21  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Prediction of PVT Properties in Crude oil Systems Using Machine Learning Method eng 2019
22  M.S.Hajirahimova Anomaly detection challenges and solution ways in Big Data eng 2019
23  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva Big Data analytics: Challenges and solution  eng 2019
24  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Sosial şəbəkələrdə fərdi məlumatların təhlükəsizliyi problemləri və onların həlli yolları  aze 2019
25  M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva Big data mühitində fərdi məlumatların təhlükəsizliyi  aze 2019
26  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva Deep learning application in oil and gas industry: opportunities and challenges eng 2018
27  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva Methods and Models for Predicting oil Reservior PVT Properties: a Review eng 2018
28  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Implementation of support vector machines for prediction of PVT properties in crude oil systems eng 2018
29  Y.N.Imamverdiyev M.Ş.Hacırəhimova Müxtəlif Korrelyasiyalar İstifadə Etməklə Azərbaycan Xam Nefti Üçün Özlülük Performansının Qiymətləndirilməsi aze 2018
30  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Hədəfyönümlü hücumların aşkarlanması metodlarının tədqiqi aze 2018
31  M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva Big Data texnologiyalarının təhlükəsizlik problemləri və həlli yolları aze 2018
32  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova NoSQL verilənlər bazalarında təhlükəsizlik problemləri haqqında aze 2018
33  M.Ş.Hacırəhimova Twitter məlumatlarının sentiment analizi aze 2018
34  R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Multidisciplinary problems of big data in information security eng 2017
35  M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva Big Data-nın Proqram Təminatının Testetmə Problemləri aze 2017
36  M.Ş.Hacırəhimova H.Y.Gözəlova Proqram mühəndisliyi və Data Science  aze 2017
37  M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva Big Data-nın proqram mühəndisliyinin bəzi problemləri aze 2017
38  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Proqram təminatının versiyalarının vizuallaşdırılması problemləri haqqında aze 2017
39  R.M.Alıquliyev M.Ş.Hacırəhimova Big Data analitika əsasında informasiya təhlükəsizliyi obyektində anomaliyaların aşkarlanması modeli aze 2017
40  R.M.Əliquliyev M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva Big Data konsepsiyası və aktual elmi-nəzəri problemlər aze 2016
41  M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva İnkişaf etmiş ölkələrin “Big Data” təşəbbüsləri aze 2016
42  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Böyük verilənlərin saxlanılma problemləri və mövcud həllər aze 2016
43  M.Ş.Hacırəhimova “Big Data” neft-qaz sənayesində qərar qəbul etmənin əsas komponenti kimi aze 2016
44  M.Ş.Hacırəhimova H.Y.Gözəlova Böyük verilənlərdən verilənlər haqqında elmə:fənlərarası perspektiv aze 2016
45  M.Ş.Hacırəhimova A.G.Əliyeva Elektron kitabxanalar: Big data imkanları və problemləri aze 2016
46  M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva Rəqəmsal kitabxanalarda elmi verilənlərin çıxarılması problemləri  aze 2016
47  R.M.Əliquliyev M.Ş.Hacırəhimova Səhiyyədə Big data erası aze 2016
48  M.Ş.Hacırəhimova A.G.Əliyeva E-tibbə dair beynəlxalq qurumların və xarici ölkələrin təcrübəsi: çağırışlar, strategiyalar, konsepsiyalar aze 2016
49  M.Ş.Hacırəhimova H.Y.Gözəlova Data science və onun tibbi ixtisaslar üzrə proyeksiyaları aze 2016
50  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Elektron tibdə informasiya təminatının bəzi məsələləri aze 2016
51  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova Big data integration architectural concepts for oil and gas industry eng 2016
52  M.S.Hajirahimova A.G.Aliyeva Big Data: Potential and Indicators eng 2016
53  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Böyük verilənlərin vizuallaşdırılmasının elmi-nəzəri problemləri aze 2016
54  M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva Big Data-nın ölçülməsi sahəsində bəzi metodoloji yanaşmalar aze 2016
55  M.Ş.Hacırəhimova E-sənəd dövriyyəsi sistemlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin bəzi aspektləri aze 2015
56  M.Ş.Hacırəhimova Big Data texnologiyalarının təhlükələri aze 2015
57  M.S.Hajirahimova A.G.Aliyeva Review of statistical analysis methods of large-scale data eng 2015
58  M.S.Hajirahimova Opportunities and challenges big data in oil and gas industry eng 2015
59  M.S.Hajirahimova A.G.Aliyeva Big data strategies of the world countries eng 2015
60  R.M.Alıquliyev M.Ş.Hacırəhimova Mətn referatlaşmada izafiliyi idarə edən optimallaşma modeli aze 2014
61  R.M.Əliquliyev M.Ş.Hacırəhimova “Big Data” texnologiyaları: mövcud vəziyyət və perspektivlər aze 2014
62  T.X.Fataliyev M.S.Hajirahimova M.I.Ismayilova On analytic-information system of scientific problems register  eng 2012
63  M.Ş.Hacırəhimova Elektron elmin formalaşması sahəsində beynəlxalq təcrübə və təşəbbüslər aze 2012
64  M.Ş.Hacırəhimova E-elm mühitində sənəd dövriyyəsi texnologiyaları aze 2012
65  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Elmin idarə olunmasında ABŞ təcrübəsi aze 2012
66  M.S.Hajirahimova On intellectualization of management of Eeectronic documents eng 2010
67  М.Ш.Гаджирагимова Об одной модели оптимального распределения файлов в узлах сети rus 2009
68  M.Ş.Hacırəhimova Distant sistemlərində multiagent texnologiyanın tətbiqi haqqında aze 2007
69  М.Ш.Гаджирагимова Оптимальное распределение информационных ресурсов в узлах сети rus 2007
70  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova İnformasiya sistemləri üçün arayış sistemlərinin yaradılması haqqında aze 2007
71  M.Ş.Hacırəhimova Şəbəkə əsasında yaradılan təhsil sistemlərində agentlərdən istifadənin ümumi prinsipləri haqqında aze 2007
72  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Server tətbiqi əlavələrinin işlənməsi problemləri aze 2007
73  M.Ş.Hacırəhimova Verilənlərin paylanma strategiyaları haqqında aze 2007
74  Р.М.Алгулиев М.Ш.Гаджирагимова Некоторые аспекты организации и реализации мультиагентной системы поиска информации в распределенной информационной среде rus 2006
75  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Об архивации корпоративных электронных документов rus 2005
76  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Автоматизированная система контроля исполнения заданий rus 2004
77  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Интеграция систем электронного документооборота и архива rus 2004
78  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev M.Ş.Hacırəhimova Korporativ şəbəkə mühitində elektron sənədlərin dövriyyəsinin mühafizəsi aze 2004
79  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Об одной корпоративной электронной архивной системе rus 2003
80  Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Электронный документооборот в корпоративной сети rus 2003
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 45
 Dili  Ili
1  R.T.Qasimova M.S.Hajirahimova Analysis of the current situation and identification of problems in the evaluation of intellectual potential eng 2024
2  M.S.Hajirahimova M.I.Ismayilova Analysis of intellectual potential measurement indicators eng 2023
3  M.S.Hajirahimova A.G.Aliyeva Development of a Prediction Model on Demographic Indicators based on Machine Learning Methods: Azerbaijan Example eng 2023
4  M.S.Hajirahimova Experimental Study of Machine Learning Methods in Anomaly Detection eng 2022
5  M.S.Hajirahimova M.I.Ismayilova Machine learning-based sentiment analysis of Twitter data eng 2022
6  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva Analyzing the Impact of Vaccination on COVID19 Confirmed Cases and Deaths in Azerbaijan Using Machine Learning Algorithm eng 2022
7  M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva Big Data erasinda rəqəmsal demoqrafiyanin formalaşmasi xüsusiyyətləri aze 2021
8  M.Ş.Hacırəhimova A.G.Əliyeva Big Datanın iqtisadi potensialı aze 2021
9  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Sentiment Analiz: Problemləri Və Həlli Yollari aze 2020
10  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva A survey on deep learning in big data analytics eng 2020
11  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva Deep learning approaches for big data analytics: opportunities, issues and research directions eng 2020
12  R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova Classification Ensemble based anomaly detection in network traffic eng 2019
13  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Estimation of Viscosity of Azerbaijan Crude Oil eng 2019
14  M.Ş.Hacırəhimova A.G.Əliyeva Mədən neftinin PVT xassələrinin proqnozlaşdırılmasında mövcud yanaşmalar aze 2019
15  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Evaluation of Oil Viscosity Based Various Empirical Correlations for Azerbaijan Crude Oils eng 2019
16  M.Ş.Hacırəhimova H.Y.Gözəlova Verilənlər haqqinda elm: tarixi, mahiyyəti və tədrisinin vəziyyəti aze 2019
17  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Böyük verilənlərin saxlanilma problemləri və mövcud həllər aze 2019
18  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Böyük verilənlərin vizullaşdırılması:mövcud yanaşmalar və problemlər aze 2018
19  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva Current approaches in prediction of PVT properties of reservoir oils  eng 2018
20  M.Ş.Hacırəhimova Səhiyyədə Big Data erası: vədlər və problemlər aze 2017
21  M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva İnkişaf etmiş ölkələrin "Big Data" ilə bağlı təşəbbüsləri aze 2017
22  M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva E-səhiyyə sahəsində beynəlxalq çağırışların və xarici ölkələrin təcrübəsinin analizi aze 2017
23  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva About Big Data measurement methodoligies and indicators eng 2017
24  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva Methodologies and indicators for Big Data measurement eng 2017
25  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva Some indicators of Big Data  eng 2016
26  R.M.Əliquliyev M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva Big Data-nın aktual elmi-nəzəri problemləri aze 2016
27  M.Ş.Hacırəhimova “Big Data”texnologiyalari və informasiya təhlükəsizliyi problemləri aze 2016
28  R.M.Alıquliyev M.Ş.Hacırəhimova Mətnlərin avtomatik referatlaşması üçün optimallaşma modeli aze 2015
29  R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova An optimization model for automatic text summarization eng 2015
30  M.S.Hajirahimova A.G.Aliyeva Review of statistical analysis methods of high-dimensional data eng 2015
31  M.Ş.Hacırəhimova Elektron sənəd dövriyyəsi sistemlərinin təhlükəsizliyinin bəzi aspektləri aze 2015
32  R.M.Əliquliyev M.Ş.Hacırəhimova “Big Data” fenomeni: problemlər və imkanlar aze 2014
33  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova GenDocSum + MCLR: Generic document summarization based on maximum coverage and less redundancy eng 2012
34  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova Quadratic boolean programming model and bonary differential evolution algorithm for text summarization eng 2012
35  M.Ş.Hacırəhimova Elektron sənəd dövriyyəsi sistemlərində standartlaşdırma məsələləri: Beynəlxalq təcrübə aze 2012
36  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova C.A.Mehdiyev MCMR: Maximum coverage and minimum redundant text summarization model eng 2011
37  М.Ш.Гаджирагимова Архитектурные принципы построения системы электронного документооборота в рамках электронного государства rus 2011
38  Я.Н.Имамвердиев М.Ш.Гаджирагимова Архитектура инфраструктуры доверия электронным документам в среде электронного государства rus 2011
39  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova Multi-document summarization model based on integer linear programming eng 2010
40  M.Ş.Hacırəhimova Elektron dövlət mühitində sənəd dövriyyəsi sistemlərinin aktual problemləri və həlli yolları aze 2010
41  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev M.Ş.Hacırəhimova Tapşırıqların icrasına nəzarət sistemi haqqında aze 2005
42  R.M.Əliquliyev M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Paylanmış verilənlər bazalarında sorğuların optimallaşdırılma metodlarının araşdırılması aze 2005
43  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Интеграция корпоративных систем документооборота и архива rus 2005
44  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова О системе контроля исполнения заданий rus 2005
45  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова К созданию корпоративной распределенной архивной системе rus 2003
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 4
 Dili  Ili
1  M.Ş.Hacırəhimova Elektron elm proqram layihəsinin normativ  aze 2009
2  M.Ş.Hacırəhimova Elektron elm aze 2009
3  M.Ş.Hacırəhimova Elektron elm və dünya təcrübəsi aze 2008
4  M.Ş.Hacırəhimova Açıq arxivlər elmi texniki informasiyaların yayılmasında müasir texnologiyadır aze 2008     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu