Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 3
 Dili  Ili
1  R.M.Əliquliyev I.Y.Ələkbərova Vikimetrik tədqiqatlar: Müasir vəziyyəti, problemləri və perspektivləri. aze 2015
2  I.Y.Ələkbərova İnformasiya müharibəsi texnologiyaları aze 2012
3  R.M.Əliquliyev I.Y.Ələkbərova Vikipediya. Virtual Ensiklopediya aze 2010
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 32
 Dili  Ili
1  I.Y.Ələkbərova STaaS Xidmətləri və Viki-layihələr: Oxşar və Fərqli Cəhətləri aze 2017
2  I.Y.Ələkbərova Proqram Təminatında Lisenziyalaşdırma Problemləri  aze 2017
3  И.Я.Алекперова Перспективы Внедрения Вики-Технологий В Современные Библиотеки rus 2016
4  I.Y.Ələkbərova Viki-Mühitdə Big Data Problemləri və Onların Həlli Yolları aze 2016
5  I.Y.Ələkbərova Viki texnologiyaların elektron tibdə tətbiqi  aze 2016
6  I.Y.Ələkbərova Kibermünaqişələrin yaratdığı problemlər və onların həlli yolları  aze 2015
7  R.M.Alıquliyev I.Y.Ələkbərova Viki-mühitdə gizli sosial şəbəkələrin aşkarlanması metodu  aze 2014
8  I.Y.Ələkbərova Elektron dövlətdə informasiya müharibəsinin bəzi modelləri haqqında aze 2014
9  I.Y.Ələkbərova Vikimetrik metodların köməyilə İnternet istifadəçilərinin aktivliyinin analizi aze 2014
10  I.Y.Ələkbərova İnformasiya bolluğu informasiya müharibəsinə qarşı bir vasitə kimi aze 2013
11  I.Y.Alekberova Some Approaches to the Development of Information Influence and Hidden Communications Detection Systems in Wiki-Environment  eng 2012
12  I.Y.Ələkbərova Vikipedia ensiklopediyasında Azərbaycan həqiqətləri və milli-mənəvi dəyərlərin təsbit olunması və inkişafında alimlərin vəzifələri haqqında aze 2012
13  I.Y.Ələkbərova Viki-məqalələrdə informasiyaının düzgünlüyünün təyin edilməsinin bəzi üsulları haqqında aze 2012
14  I.Y.Ələkbərova Azərbaycan dilinin qorunmasında vikipediya ensiklopediyasının rolu haqqında aze 2012
15  Р.М.Алгулиев И.Я.Алекперова Анализ информационного влияния на пользователей в социальных сетях rus 2011
16  Р.М.Алгулиев И.Я.Алекперова Сетевые атаки как средства введения информационной войны в Интернет среде rus 2010
17  I.Y.Ələkbərova İnformasiya müharibəsinin dövlətin informasiya mühitinə təsiri problemləri aze 2010
18  I.Y.Ələkbərova İnformasiya cəmiyyəti və kütləvi informasiya vasitələri  aze 2009
19  I.Y.Ələkbərova Azərbaycan dilinin qorunmasında vikipediya ən təsirli vasitələrdəndir aze 2009
20  Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Учебный инновационный центр в образовательном пространстве rus 2008
21  Р.М.Алгулиев И.Я.Алекперова Р.Т.Касумова Коллективное знание в Интернете rus 2008
22  Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Учебный инновационный центр в образовательном пространстве rus 2008
23  Р.М.Алгулиев Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Выполнение сложных запросов в многомерных аналитических системах rus 2006
24  R.M.Əliquliyev R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Çoxölçülü analitik sistemlərdə mürəkkəb sorğuların realizasiyası məsələlərinin analizi aze 2006
25  Р.М.Алгулиев Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Система многомерного анализа корпоративных данных rus 2005
26  Р.М.Алгулиев Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Многомерная модель данных в MS SQL Server 2000 rus 2004
27  Ш.Д.Махмудова Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Основные принципы создания корпоративной информационной системы  rus 2004
28  I.Y.Ələkbərova R.T.Qasımova "Kadrlar" korporativ informasiya sisteminin MS SQL server-ə keçirilməsi aze 2004
29  Ш.Д.Махмудова Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Опыт создания корпоративной информационной системы  rus 2003
30  R.M.Əliquliyev I.Y.Ələkbərova T.H.Kazımov Vikipediyada konfliktli məqalələrin avtomatik aşkarlanması metodu aze  2017
31  I.Y.Ələkbərova Viki-Mühitdə Big Data Problemləri və Onların Həlli Yolları aze  2016
32  I.Y.Ələkbərova Semantik MediaWiki Proqramının Ġmkanları Haqqında aze  2017
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 26
 Dili  Ili
1  I.Y.Ələkbərova R.M.Əliquliyev ELEKTRON DÖVLƏT MÜHİTİNDƏ VƏTƏNDAŞLARIN SOSİAL KREDİT SİSTEMİNİN YARADILMASININ KONSEPTUAL ƏSASLARI aze 2018
2  I.Y.Ələkbərova R.M.Əliquliyev EMOSİONAL TONALLIĞIN ANALİZİ METODLARI HAQQINDA aze 2018
3  I.Y.Ələkbərova VİKİ KONSEPSİYASININ BİLİKLƏR CƏMİYYƏTİNİN FORMALAŞMASINA TƏSİRİ HAQQINDA  aze 2017
4  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev I.Y.Alekberova Extraction of hidden social networks from wiki-environment involved in information conflict eng 2016
5  I.Y.Ələkbərova Vikipediya ensiklopediyası manipulyativ sosial media vasitəsi kimi aze 2016
6  Р.М.Алыгулиев И.Я.Алекперова Проблема BIG DATA в нефтегазовой отрасли: состояние и перспективы rus 2016
7  I.Y.Ələkbərova Viki-mühitdə böyük verilənlərlə bağlı problemlər və onların həlli yolları aze 2016
8  I.Y.Ələkbərova Viki-mühitdə informasiya təsirinin intellektual analizi sisteminin iş prinsipi və elmi aktuallığı aze 2015
9  I.Y.Ələkbərova İnformasiya müharibəsinin bəzi modelləri haqqında aze 2015
10  I.Y.Ələkbərova Kibermünaqişələrin yaratdığı problemlər və onların həlli yolları aze 2015
11  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev I.Y.Alekberova Cluster approach to the efficient use of the multimedia resources in information warfare in Wikimedia eng 2014
12  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев И.Я.Алекперова Кластерный подход к эффективному применению мультимедийных ресурсов в информационном противостоянии в вики-среде. rus 2014
13  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев И.Я.Алекперова Викиметрические исследования: современное состояние и перспективы rus 2014
14  I.Y.Ələkbərova E-dövlətin formalaşmasında viki-cəmiyyətin rolu haqqında aze 2014
15  Р.М.Алгулиев И.Я.Алекперова О методах выявления информационного противостояния в вики-среде.  rus 2013
16  И.Я.Алекперова О некоторых подходах к анализу информационного влияния пользователей в социальных сетях rus 2012
17  I.Y.Ələkbərova VİKİ-MÜHİTİN SOSİAL-DEMOQRAFİK PORTRETİNİN ANALİZİ aze 2012
18  I.Y.Ələkbərova Kompyuter şəbəkəsində informasiya hücumları və onların reallaşdırılması mexanizmləri  aze 2011
19  R.M.Alguliyev I.Y.Alekberova Comparative Analysis of Information Attacks in Internet eng 2010
20  I.Y.Ələkbərova Informasiya müharibəsi texnologiyalarının analizi və təsnifatı aze 2010
21  И.Я.Алекперова Р.Т.Касумова Совершенствование форм и методов обучения посредством использования компьютерного учебно-методического комплекса rus 2007
22  Р.М.Алгулиев Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Об одном подходе выполнения сложных запросов на основе технологии OLAP rus 2006
23  R.M.Əliquliyev R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Qərarların qəbul edilməsini dəstəkləyən müasir konsepsiyalar haqqında aze 2005
24  F.T.Ağayev I.Y.Ələkbərova R.T.Qasımova Audit informasiya sisteminin yaradılması və tətbiqi məsələləri aze 2005
25  Ш.Д.Махмудова Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Основы принципы создания корпоративной информационной системы  rus 2003
26  Ş.C.Mahmudova R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Microsoft ACCESS verilənlər bazasının mühafizəsi aze 2003
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 9
 Dili  Ili
1  R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Milli İnternet resurslarımızı artırmaq lazımdır aze 2008
2  R.M.Əliquliyev R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Vikipediya virtual ensiklopediyası və təhsil sistemində yeni münasibətlər aze 2008
3  R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Vikipediya kollektiv bilik mənbəyidir aze 2008
4  R.T.Qasımova R.M.Əliquliyev I.Y.Ələkbərova Vikipediya və onun imkanları aze 2007
5  R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova İnformasiya cəmiyyətinin iqtisadi inkişafa təsiri aze 2007
6  I.Y.Ələkbərova R.T.Qasımova İnformasiya cəmiyyəti və müasir təhsil aze 2007
7  R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Qlobal informasiya cəmiyyəti aze 2006
8  R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova İnformasiya cəmiyyəti və təhsil aze 2006
9  R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova III Minilliyin ideologiyası informasiya cəmiyyətinin qurulmasıdır aze 2005     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu