Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 6
 Dili  Ili
1  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev Vətəndaş elmi aze 2018
2  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov R.M.Alıquliyev T.X.Fətəliyev Elektron elm: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri aze 2015
3  R.Q.Ələkbərov T.X.Fətəliyev Ş.A.Mehdiyev Elektron elmin monitorinqi aze 2015
4  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev T.X.Fətəliyev R.Ş.Həsənova Elmmetriya: mövcud vəziyyəti və imkanları. aze 2013
5  T.X.Fətəliyev Elmi fəaliyyətdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin monitorinqi aze 2010
6  T.X.Fətəliyev M.Ş.Hacırəhimova Elektron elm: beynəlxalq qurumlar, təşəbbüslər və hüquqi baza aze 2010
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 69
 Dili  Ili
1  Ш.A.Мехдиев Т.Х.Фаталиев О возможностях применения решений Industry 4.0 в науке rus 2021
2  R.M.Alguliyev T.X.Fataliyev S.A.Mehdiev The conceptual issues of implementation of the oil and gas complex based on Industry 4.0 solutions eng 2020
3  Т.Х.Фаталиев Ш.A.Мехдиев Децентрализация обработки больших данных в среде электронной науки rus 2019
4  Т.Х.Фаталиев Н.Н.Вердиева Вопросы обеспечения информационной безопасности в проектах гражданской науки rus 2019
5  Ш.A.Мехдиев Т.Х.Фаталиев А.Ш.Мехдиев Системы видеонаблюдения в нефтегазовом комплексе: Безопасность производственных структур и защита персональных данных rus 2019
6  Т.Х.Фаталиев Ш.A.Мехдиев О защите персональных данных в системах, реализуемых на основе концепции Industry 4.0 rus 2019
7  Ш.А.Мехтиев Т.Х.Фаталиев А.Ш.Мехдиев Системы видеонаблюдения в нефтегазовом комплексе: Безопасность производственных структур и защита персональных данных rus 2019
8  T.X.Fətəliyev N.N.Verdiyeva Elektron elmin yeni istiqaməti kimi formalaşan vətəndaş elminin elm sahələrinin inkişafina təsiri haqqında aze 2018
9  Т.Х.Фаталиев Ш.A.Мехдиев О некоторых вопросах применения технологии Интернета вещей в нефтегазовой промышленности rus 2018
10  R.M.Alguliyev T.X.Fataliyev S.A.Mehdiev Some issues of application of internet of things in the oil and gas complex eng 2018
11  T.X.Fətəliyev Ş.Ə.Mehdiyev Əşyaların internetinin neft-qaz kompleksində tətbiqi haqqında aze 2018
12  Т.Х.Фаталиев Ш.A.Мехдиев Вопросы обеспечения энергетической безопасности инфраструктуры электронной науки rus 2018
13  T.X.Fətəliyev N.N.Verdiyeva Vətəndaş elminin informasiya təhlükəsizliyi haqqında aze 2018
14  T.X.Fətəliyev Enerji sektorunda kibertəhlükəsizliyin təmin olunması məsələləri haqqında aze 2018
15  R.M.Alguliyev T.X.Fataliyev S.A.Mehdiev Some issues of application of internet of things in the oil and gas complex. eng 2018
16  T.X.Fətəliyev N.N.Verdiyeva Vətəndaş elmində istifadə olunan açıq kodlu proqram vasitələrinin təhlili.  aze 2017
17  T.X.Fətəliyev N.N.Verdiyeva Qabaqcıl elektron elm layihələrinin proqram təminatının spesifik xüsusiyyətləri. aze 2017
18  Т.Х.Фаталиев Ш.А.Мехтиев Некоторые вопросы безопасности киберфизических корпоративных систем rus 2017
19  T.X.Fətəliyev N.N.Verdiyeva Elektron elm infrastrukturunun təhlükəsizliyi problemlərinin analizi aze 2017
20  T.X.Fətəliyev Ş.A.Mehdiyev Şəbəkə Mühitində Elektron Texniki Xidmətin TəĢkili Məsələləri aze 2017
21  T.X.Fətəliyev Ş.A.Mehdiyev Şəbəkə mühitində elektron texniki xidmətin təşkili məsələləri  aze 2017
22  T.X.Fətəliyev Elektron Elmin Elmi Verilənlər Problemləri Haqqında aze 2016
23  T.X.Fətəliyev N.N.Verdiyeva Elektron kitabxanaların E-elm və E-təhsilin inteqrasiyasında rolu  aze 2016
24  T.X.Fətəliyev N.N.Verdiyeva E-tibb E-elmin Tərkib Hissəsi kimi aze 2016
25  R.M.Alguliyev R.K.Alekberov T.X.Fataliyev Electronic science in azerbaijan: current status, problems and perspectives  eng 2016
26  T.X.Fətəliyev Elektron elm və onun şəbəkə platforması azscincenet haqqında aze 2016
27  T.X.Fətəliyev E-Elm və E- Təhsilin inteqrasiyası problemləri haqqında aze 2016
28  T.X.Fətəliyev . E-elm və e-təhsilin inteqrasiyası problemləri haqqında  aze 2016
29  T.X.Fətəliyev Elektron elmin informasiya təhlükəsizliyi haqqında aze 2015
30  T.X.Fataliyev About representations of Azerbaijan scientific journals in the international databases eng 2014
31  T.X.Fətəliyev Vətəndaş elminin konseptual məsələləri haqqında aze 2014
32  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev Elektron dövlət mühitində elmin idarə olunması texnologiyaları aze 2014
33  T.X.Fətəliyev Azərbaycan elmi jurnallarının beynəlxalq tələblərə uyğunluğu vəziyyətinin monitorinqi aze 2014
34  T.X.Fətəliyev Elektron elmin formalaşmasında vətəndaş elminin rolu aze 2014
35  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev Elektron elm elektron dövlət quruculuğunun tərkib hissəsi kimi aze 2014
36  Т.Х.Фаталиев Р.Ш.Гасанова О мониторинге уровня соответствия научных журналов Азербайджана международным стандартам rus 2014
37  T.X.Fətəliyev Y.N.Imamverdiyev E-elm mühitində informasiya təhlükəsizliyi problemləri aze 2013
38  T.X.Fataliyev M.S.Hajirahimova M.I.Ismayilova On analytic-information system of scientific problems register  eng 2012
39  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova Conceptual Challenges in Developing Azerbaijan Citation Index  eng 2012
40  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova On Necessity of the Azerbaijan Citation Index (AzCI) eng 2012
41  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev E- elm: məqsədləri, vəzifələri və inkişaf perspektivləri aze 2012
42  T.X.Fətəliyev S..Bazayeva Açıq elmi resurslar: yaradılma mexanizmləri və vasitələri  aze 2012
43  T.X.Fətəliyev R.Ş.Həsənova Beynəxalq Elmi İnformasiya Bazalarında Milli Jurnalların Təmsil Olunması Problemləri Haqqında aze 2012
44  R.M.Alguliyev T.X.Fataliyev Toward the e-science: state-of-the-art and perspectives eng 2011
45  T.X.Fətəliyev M.I.Ismayılova On the Establishment of Open E-Archives of the Results of Scientific Researches aze 2011
46  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев Информационно-аналитическая система мониторинга применения ИКТ в научной деятельности rus 2009
47  R.M.Alguliyev T.X.Fataliyev About necessity of realization of the concept electronic-science eng 2008
48  T.X.Fətəliyev İntranet texnologiyasının tədrisdə tətbiqi haqqında aze 2007
49  Б.С.Агаев Т.С.Алиев Т.Х.Фаталиев О применении IP-телефонии в корпоративной сети rus 2007
50  T.X.Fətəliyev M.I.Ismayılova Korporativ verilənlərin saxlanılmasının bəzi məsələləri aze 2007
51  Т.Х.Фаталиев Б.С.Агаев М.А.Рашидов Т.С.Алиев Анализ и оценка качества речевых сигналов по каналам IP-телефонии аудиоинформационных сетей rus 2007
52  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев О хранении корпоративных данных rus 2006
53  T.X.Fətəliyev M.I.Ismayılova SAN texnologiyasının korporativ şəbəkədə tətbiqi haqqında aze 2006
54  T.X.Fətəliyev B.S.Ağayev T.S.Əliyev Sensor şəbəkələrinin analizi aze 2006
55  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Об архивации корпоративных электронных документов rus 2005
56  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев О применении SAN-технологии в библиотечном деле rus 2005
57  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев О создании виртуальной лаборатории на основе корпоративной сети rus 2004
58  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Автоматизированная система контроля исполнения заданий rus 2004
59  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Интеграция систем электронного документооборота и архива rus 2004
60  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev M.Ş.Hacırəhimova Korporativ şəbəkə mühitində elektron sənədlərin dövriyyəsinin mühafizəsi aze 2004
61  Т.Х.Фаталиев Т.С.Алиев Распределенная система коллективной поддержки принятия решений в среде корпоротивной сети rus 2004
62  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Об одной корпоративной электронной архивной системе rus 2003
63  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев З.Г.Джабраилова Об одной распределенной системе поддержки принятия решений для оценки трудовой деятельности работников предприятия, функционирующей на основе корпоративной сети rus 2003
64  Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Электронный документооборот в корпоративной сети rus 2003
65  Т.Г.Кязимов Т.Х.Фаталиев О функциональных аналогах логических частей алгоритмов вычисления в программировании rus 2003
66  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев Электронный документооборот в корпоративной сети rus 2002
67  В.А.Магеррамов Л.Г.Хаскелберг Т.Х.Фаталиев Э.М.Джафаров Описание элементов и устройств САУ ВЗТ rus 1988
68  И.А.Леус В.А.Магеррамов Т.Х.Фаталиев Э.М.Джафаров Исследование динамики САУ ВЗТ rus 1988
69  А.И.Алиев Т.Х.Фаталиев Вычислительное устройство для автоматического определения характерных неисправностей в работе глубинных штанговых насосов rus 1982
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 44
 Dili  Ili
1  Т.Х.Фаталиев Ш.A.Мехдиев Концептуальные вопросы применения технологий искусственного интеллекта в нефтегазовом комплексе rus 2020
2  R.M.Alguliyev T.X.Fataliyev S.A.Mehdiev The industrial internet of things: the evolution of automation in the oil and gas eng 2019
3  T.X.Fətəliyev Vətəndaş elminin formalaşması və elm sahələrinin inkişafina təsiri məsələləri aze 2019
4  T.X.Fətəliyev Ş.A.Mehdiyev Neft-qaz kompleksinin mövcud texnoloji problemlərinin ikt yönümlü innovativ texnolojiyalar əsasında həlli yolları aze 2019
5  T.X.Fətəliyev Ş.A.Mehdiyev Böyük həcmli elmi verilənlərin menicmenti və emal tenolojiyalarının tədqiqi aze 2019
6  T.X.Fataliyev S.A.Mehdiev Integration of Cyber-Physical Systems in EScience Environment: State-of-the-Art, Problems and Effective Solutions eng 2019
7  Т.Х.Фаталиев Ш.A.Мехдиев Перспективы применения Интернета вещей в нефтегазовом комплексе rus 2018
8  T.X.Fataliyev S.A.Mehdiev Analysis and New Approaches to the Solution of Problems of Operation of Oil and Gas Complex as Cyber-Physical System eng 2018
9  T.X.Fətəliyev R.F.Fərəcullayev Elektron tibbin formalaşmasının və tədbiqinin bəzi məsələləri aze 2017
10  T.X.Fətəliyev E-elm və e-təhsilin formalaşmasında e-kitabxanaların rolu haqqında aze 2017
11  T.X.Fətəliyev Sosial medianın vətəndaş elminin inkişafında rolu haqqinda aze 2017
12  T.X.Fətəliyev Elektron elmin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri haqqinda aze 2016
13  Т.Х.Фаталиев Электронная наука: состояние и перспективы развития в Азербайджане rus 2016
14  T.X.Fətəliyev Azərbaycanın elmi jurnallarının beynəlxalq bazalara daxil edilməsi problemləri və onların həlli yolları aze 2015
15  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov T.X.Fətəliyev Elektron elm: cari vəziyyəti, problemləri və perspektivləri aze 2015
16  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova An aggregated index for assessment of the scientific output of researchers eng 2015
17  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova Weighted Consensus Index for Assessment of The Scientific Performance of Researchers eng 2014
18  T.X.Fətəliyev Vətəndaş Elmi E-Elmin İnkişafının Yeni İstiqaməti Kimi aze 2014
19  Т.Х.Фаталиев Об аналитико-информационной системе реестра научных проблем rus 2012
20  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev T.X.Fətəliyev R.Ş.Həsənova Azərbaycan istinad indeksinin yaradılmasının konseptual məsələləri aze 2012
21  T.X.Fətəliyev Elmi problemlər reyestri və onun əsasında analitik-informasiya sisteminin işlənməsi haqqında  aze 2011
22  Т.Х.Фаталиев Мониторинг применения ИКТ в научной деятельности rus 2010
23  T.X.Fətəliyev Elmi fəaliyyətdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarınını tətbiqinin monitorinqi haqqında aze 2010
24  T.X.Fətəliyev Elektron elmin formalaşdırılmasının bəzi məsələləri aze 2010
25  R.M.Alguliyev B.S.Agayev T.X.Fataliyev T.S.Aliyev Distributed Processing of Audio Information in Corporate Networks based on IP Telephony eng 2010
26  R.M.Alguliyev T.X.Fataliyev B.S.Agayev T.S.Aliyev Sensor networks: the state, decisions and prospects eng 2009
27  Р.М.Алгулиев Б.С.Агаев Т.Х.Фаталиев Т.С.Алиев Распределенная обработка аудиоинформации в корпоративных сетях на базе IP-телефонии rus 2008
28  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev Elektron elmin formalaşdırılmasının bəzi məsələləri aze 2008
29  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev Korporativ verilənlərin saxlanılması və idarə olunması aze 2007
30  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев Б.С.Агаев Т.С.Алиев Сенсорные сети: состояние, решения и перспективы rus 2007
31  R.M.Əliquliyev T.S.Əliyev B.S.Ağayev T.X.Fətəliyev Sensor şəbəkələrinin tətbiqinin bəzi məsələləri aze 2006
32  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev B.S.Ağayev T.S.Əliyev Sensor şəbəkələrinin inkişaf perspektivləri aze 2006
33  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев Т.С.Алиев Распределенная система коллективной поддержки принятия решений rus 2006
34  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev M.Ş.Hacırəhimova Tapşırıqların icrasına nəzarət sistemi haqqında aze 2005
35  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Интеграция корпоративных систем документооборота и архива rus 2005
36  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова О системе контроля исполнения заданий rus 2005
37  R.M.Əliquliyev .. T.X.Fətəliyev Korporativ şəbəkə mühitində işləyən kollektiv qərarların qəbulunu dəstəkləyən sistem aze 2004
38  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова К созданию корпоративной распределенной архивной системе rus 2003
39  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev Korporativ şəbəkə mühitində elektron sənədlərin dövriyəsinin avtomatlaşdırılması sistemi aze 2001
40  И.Н.Бучнев В.И.Назаров В.А.Магеррамов Т.Х.Фаталиев О датчиках положения вторичного зеркала инфракрасного телескопа rus 1988
41  А.Р.Аббасов В.А.Магеррамов Д.С.Омаров Т.Х.Фаталиев О системе автоматического сканирования вторичного зеркала инфракрасного телескопа rus 1988
42  Т.Х.Фаталиев Некоторые вопросы оценки эффективности многопроцессорных вычислительных систем rus 1985
43  Г.А.Абасова А.В.Алтаев Ю.В.Хапанцев Т.Х.Фаталиев Анализ архитектурных особенностей специализированных вычислительных систем rus 1976
44  Г.А.Абасова Ю.В.Хапанцев Т.Х.Фаталиев Имитационная модель специализированной вычислительной системы rus 1976
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 5
 Dili  Ili
1  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev Vətəndaş elmi e-elmin inkişafının yeni istiqamətidir aze 2014
2  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev “Elektron elm” proqramının həyata keçirilməsi zamanın tələbidir aze 2010
3  T.X.Fətəliyev Elektron elm, Elektron Azərbayçan, Elektron Hökumət aze 2008
4  R.M.Əliquliyev T.S.Əliyev T.X.Fətəliyev Internet təbiəti fəth edir aze 2006
5  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev Elmi işləri dəstəkləyən müasir informasiya texnologiyaları aze 2005     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu