Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 6
 Dili  Ili
1  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev Vətəndaş elmi aze 2018
2  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov R.M.Alıquliyev T.X.Fətəliyev Elektron elm: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri aze 2015
3  R.Q.Ələkbərov T.X.Fətəliyev Ş.A.Mehdiyev Elektron elmin monitorinqi aze 2015
4  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev T.X.Fətəliyev R.Ş.Həsənova Elmmetriya: mövcud vəziyyəti və imkanları. aze 2013
5  T.X.Fətəliyev Elmi fəaliyyətdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin monitorinqi aze 2010
6  T.X.Fətəliyev M.Ş.Hacırəhimova Elektron elm: beynəlxalq qurumlar, təşəbbüslər və hüquqi baza aze 2010
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 52
 Dili  Ili
1  Т.Х.Фаталиев Ш..Мехдиев О некоторых вопросах применения технологии Интернета вещей в нефтегазовой промышленности rus 2018
2  R.M.Alguliyev T.X.Fataliyev S..Mehdiev Some issues of application of internet of things in the oil and gas complex eng 2018
3  T.X.Fətəliyev N.N.Verdiyeva Vətəndaş elmində istifadə olunan açıq kodlu proqram vasitələrinin təhlili.  aze 2017
4  T.X.Fətəliyev N.N.Verdiyeva Qabaqcıl elektron elm layihələrinin proqram təminatının spesifik xüsusiyyətləri. aze 2017
5  Т.Х.Фаталиев Ш.А.Мехтиев Некоторые вопросы безопасности киберфизических корпоративных систем rus 2017
6  T.X.Fətəliyev N.N.Verdiyeva Elektron elm infrastrukturunun təhlükəsizliyi problemlərinin analizi aze 2017
7  T.X.Fətəliyev Elektron Elmin Elmi Verilənlər Problemləri Haqqında aze 2016
8  T.X.Fətəliyev N.N.Verdiyeva Elektron kitabxanaların E-elm və E-təhsilin inteqrasiyasında rolu  aze 2016
9  T.X.Fətəliyev N.N.Verdiyeva E-tibb E-elmin Tərkib Hissəsi kimi aze 2016
10  R.M.Alguliyev R.K.Alekberov T.X.Fataliyev Electronic science in azerbaijan: current status, problems and perspectives  eng 2016
11  T.X.Fətəliyev Elektron elm və onun şəbəkə platforması azscincenet haqqında aze 2016
12  T.X.Fətəliyev E-Elm və E- Təhsilin inteqrasiyası problemləri haqqında aze 2016
13  T.X.Fətəliyev Elektron elmin informasiya təhlükəsizliyi haqqında aze 2015
14  T.X.Fataliyev About representations of Azerbaijan scientific journals in the international databases eng 2014
15  T.X.Fətəliyev Vətəndaş elminin konseptual məsələləri haqqında aze 2014
16  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev Elektron dövlət mühitində elmin idarə olunması texnologiyaları aze 2014
17  T.X.Fətəliyev Azərbaycan elmi jurnallarının beynəlxalq tələblərə uyğunluğu vəziyyətinin monitorinqi aze 2014
18  T.X.Fətəliyev Elektron elmin formalaşmasında vətəndaş elminin rolu aze 2014
19  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev Elektron elm elektron dövlət quruculuğunun tərkib hissəsi kimi aze 2014
20  T.X.Fataliyev Y.N.Imamverdiyev Security Operation Center Architecture for E-government based on Big Data Analysis eng 2014
21  Т.Х.Фаталиев Р.Ш.Гасанова О мониторинге уровня соответствия научных журналов Азербайджана международным стандартам rus 2014
22  T.X.Fətəliyev Y.N.Imamverdiyev E-elm mühitində informasiya təhlükəsizliyi problemləri aze 2013
23  T.X.Fataliyev M.S.Hajirahimova M.I.Ismayilova On analytic-information system of scientific problems register  eng 2012
24  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova Conceptual Challenges in Developing Azerbaijan Citation Index  eng 2012
25  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova On Necessity of the Azerbaijan Citation Index (AzCI) eng 2012
26  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev E- elm: məqsədləri, vəzifələri və inkişaf perspektivləri aze 2012
27  T.X.Fətəliyev S..Bazayeva Açıq elmi resurslar: yaradılma mexanizmləri və vasitələri  aze 2012
28  R.M.Alguliyev T.X.Fataliyev Toward the e-science: state-of-the-art and perspectives eng 2011
29  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев Информационно-аналитическая система мониторинга применения ИКТ в научной деятельности rus 2009
30  R.M.Alguliyev T.X.Fataliyev About necessity of realization of the concept electronic-science eng 2008
31  T.X.Fətəliyev İntranet texnologiyasının tədrisdə tətbiqi haqqında aze 2007
32  Б.С.Агаев Т.С.Алиев Т.Х.Фаталиев О применении IP-телефонии в корпоративной сети rus 2007
33  T.X.Fətəliyev M.I.Ismayılova Korporativ verilənlərin saxlanılmasının bəzi məsələləri aze 2007
34  Т.Х.Фаталиев Б.С.Агаев М.А.Рашидов Т.С.Алиев Анализ и оценка качества речевых сигналов по каналам IP-телефонии аудиоинформационных сетей rus 2007
35  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев О хранении корпоративных данных rus 2006
36  T.X.Fətəliyev M.I.Ismayılova SAN texnologiyasının korporativ şəbəkədə tətbiqi haqqında aze 2006
37  T.X.Fətəliyev B.S.Ağayev T.S.Əliyev Sensor şəbəkələrinin analizi aze 2006
38  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Об архивации корпоративных электронных документов rus 2005
39  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев О применении SAN-технологии в библиотечном деле rus 2005
40  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев О создании виртуальной лаборатории на основе корпоративной сети rus 2004
41  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Автоматизированная система контроля исполнения заданий rus 2004
42  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Интеграция систем электронного документооборота и архива rus 2004
43  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev M.Ş.Hacırəhimova Korporativ şəbəkə mühitində elektron sənədlərin dövriyyəsinin mühafizəsi aze 2004
44  Т.Х.Фаталиев Т.С.Алиев Распределенная система коллективной поддержки принятия решений в среде корпоротивной сети rus 2004
45  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Об одной корпоративной электронной архивной системе rus 2003
46  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев З.Г.Джабраилова Об одной распределенной системе поддержки принятия решений для оценки трудовой деятельности работников предприятия, функционирующей на основе корпоративной сети rus 2003
47  Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Электронный документооборот в корпоративной сети rus 2003
48  Т.Г.Кязимов Т.Х.Фаталиев О функциональных аналогах логических частей алгоритмов вычисления в программировании rus 2003
49  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев Электронный документооборот в корпоративной сети rus 2002
50  В.А.Магеррамов Л.Г.Хаскелберг Т.Х.Фаталиев Э.М.Джафаров Описание элементов и устройств САУ ВЗТ rus 1988
51  И.А.Леус В.А.Магеррамов Т.Х.Фаталиев Э.М.Джафаров Исследование динамики САУ ВЗТ rus 1988
52  А.И.Алиев Т.Х.Фаталиев Вычислительное устройство для автоматического определения характерных неисправностей в работе глубинных штанговых насосов rus 1982
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 37
 Dili  Ili
1  T.X.Fətəliyev R.F.Fərəcullayev Elektron tibbin formalaşmasının və tədbiqinin bəzi məsələləri aze 2017
2  T.X.Fətəliyev E-elm və e-təhsilin formalaşmasında e-kitabxanaların rolu haqqında aze 2017
3  T.X.Fətəliyev Sosial medianın vətəndaş elminin inkişafında rolu haqqinda aze 2017
4  T.X.Fətəliyev Elektron elmin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri haqqinda aze 2016
5  Т.Х.Фаталиев Электронная наука: состояние и перспективы развития в Азербайджане rus 2016
6  Р.К.Алекперов Т.Х.Фаталиев Анализ использования ИКТ в электронной научной деятельности в странах СНГ rus 2016
7  T.X.Fətəliyev Azərbaycanın elmi jurnallarının beynəlxalq bazalara daxil edilməsi problemləri və onların həlli yolları aze 2015
8  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov T.X.Fətəliyev Elektron elm: cari vəziyyəti, problemləri və perspektivləri aze 2015
9  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova An aggregated index for assessment of the scientific output of researchers eng 2015
10  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev T.X.Fataliyev R.S.Hasanova Weighted Consensus Index for Assessment of The Scientific Performance of Researchers eng 2014
11  T.X.Fətəliyev Vətəndaş Elmi E-Elmin İnkişafının Yeni İstiqaməti Kimi aze 2014
12  Т.Х.Фаталиев Об аналитико-информационной системе реестра научных проблем rus 2012
13  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev T.X.Fətəliyev R.Ş.Həsənova Azərbaycan istinad indeksinin yaradılmasının konseptual məsələləri aze 2012
14  T.X.Fətəliyev Elmi problemlər reyestri və onun əsasında analitik-informasiya sisteminin işlənməsi haqqında  aze 2011
15  Т.Х.Фаталиев Мониторинг применения ИКТ в научной деятельности rus 2010
16  T.X.Fətəliyev Elmi fəaliyyətdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarınını tətbiqinin monitorinqi haqqında aze 2010
17  T.X.Fətəliyev Elektron elmin formalaşdırılmasının bəzi məsələləri aze 2010
18  R.M.Alguliyev B.S.Agayev T.X.Fataliyev T.S.Aliyev Distributed Processing of Audio Information in Corporate Networks based on IP Telephony eng 2010
19  R.M.Alguliyev T.X.Fataliyev B.S.Agayev T.S.Aliyev Sensor networks: the state, decisions and prospects eng 2009
20  Р.М.Алгулиев Б.С.Агаев Т.Х.Фаталиев Т.С.Алиев Распределенная обработка аудиоинформации в корпоративных сетях на базе IP-телефонии rus 2008
21  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev Elektron elmin formalaşdırılmasının bəzi məsələləri aze 2008
22  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev Korporativ verilənlərin saxlanılması və idarə olunması aze 2007
23  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев Б.С.Агаев Т.С.Алиев Сенсорные сети: состояние, решения и перспективы rus 2007
24  R.M.Əliquliyev T.S.Əliyev B.S.Ağayev T.X.Fətəliyev Sensor şəbəkələrinin tətbiqinin bəzi məsələləri aze 2006
25  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev B.S.Ağayev T.S.Əliyev Sensor şəbəkələrinin inkişaf perspektivləri aze 2006
26  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев Т.С.Алиев Распределенная система коллективной поддержки принятия решений rus 2006
27  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev M.Ş.Hacırəhimova Tapşırıqların icrasına nəzarət sistemi haqqında aze 2005
28  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Интеграция корпоративных систем документооборота и архива rus 2005
29  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова О системе контроля исполнения заданий rus 2005
30  R.M.Əliquliyev .. T.X.Fətəliyev Korporativ şəbəkə mühitində işləyən kollektiv qərarların qəbulunu dəstəkləyən sistem aze 2004
31  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова К созданию корпоративной распределенной архивной системе rus 2003
32  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev Korporativ şəbəkə mühitində elektron sənədlərin dövriyəsinin avtomatlaşdırılması sistemi aze 2001
33  И.Н.Бучнев В.И.Назаров В.А.Магеррамов Т.Х.Фаталиев О датчиках положения вторичного зеркала инфракрасного телескопа rus 1988
34  А.Р.Аббасов В.А.Магеррамов Д.С.Омаров Т.Х.Фаталиев О системе автоматического сканирования вторичного зеркала инфракрасного телескопа rus 1988
35  Т.Х.Фаталиев Некоторые вопросы оценки эффективности многопроцессорных вычислительных систем rus 1985
36  Г.А.Абасова А.В.Алтаев Ю.В.Хапанцев Т.Х.Фаталиев Анализ архитектурных особенностей специализированных вычислительных систем rus 1976
37  Г.А.Абасова Ю.В.Хапанцев Т.Х.Фаталиев Имитационная модель специализированной вычислительной системы rus 1976
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 5
 Dili  Ili
1  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev Vətəndaş elmi e-elmin inkişafının yeni istiqamətidir aze 2014
2  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev “Elektron elm” proqramının həyata keçirilməsi zamanın tələbidir aze 2010
3  T.X.Fətəliyev Elektron elm, Elektron Azərbayçan, Elektron Hökumət aze 2008
4  R.M.Əliquliyev T.S.Əliyev T.X.Fətəliyev Internet təbiəti fəth edir aze 2006
5  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev Elmi işləri dəstəkləyən müasir informasiya texnologiyaları aze 2005     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu